ระบบลงทะเบียน

ผู้ป่วย online

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
เพื่อนำไปใช้ในการลงทะเบียน


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา


0 74302450-499